ALGEMENE VOORWAARDEN

Waar Scheepswerf Hoogerwaard B.V. optreedt als opdrachtnemer c.q. aannemer c.q. verkoper zijn op haar aanbiedingen, op de aan haar gegeven opdrachten, op de met haar gesloten overeenkomsten en op door haar geleverde diensten en zaken uitsluitend van toepassing de VNSI Algemene Werfvoorwaarden zoals gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 10 april 2000.

Waar Scheepswerf Hoogerwaard B.V. optreedt als opdrachtnemer c.q. afnemer, c.q. koper zijn op aanbiedingen c.q. verzoeken, op door haar verleende opdrachten, op door haar gesloten overeenkomsten en op door haar ontvangen diensten en zaken uitsluitend van toepassing de VNSI Voorwaarden betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van diensten door derden, alsmede betreffende het inkopen van materialen en andere zaken van derden, alsmede betreffende het inkopen van materialen en andere zaken van derden, zoals gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw industrie (VNSI) ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 19 juni 2003.

Kopieën van de voornoemde door Scheepswerf Hoogerwaard B.V. gehanteerde algemene voorwaarden liggen ter inzage op haar kantooradres terwijl een kopie van die voorwaarden op uw eerste verzoek kosteloos aan u zal worden verstrekt. 

Voorts kunnen deze algemene voorwaarden kosteloos worden gedownload van haar website: VNSI voorwaarden en van de website van de VNSI: www.vnsi.nl

Scheepswerf Hoogerwaard B.V. wijst algemene voorwaarden gehanteerd door haar contractuele wederpartijen uitdrukkelijk van de hand, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van haar contractuele wederpartijen heeft aanvaard.

Where Scheepswerf Hoogerwaard B.V. acts in her capacity of customer / buyer to all quotations, all orders placed by her, all contracts concluded with her and to all services rendered and objects delivered to her exclusively and solely the following general terms and conditions will apply: The Dutch “VNSI Voorwaarden betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van diensten door derden, alsmede betreffende het inkopen van materialen en andere zaken van derden” as deposited by the Netherlands’ Shipbuilding Industry Association (VNSI) with the Registrar of the Rotterdam Court on 19 June 2003.

Copies of the aforementioned general terms and conditions are available at the aforementioned Scheepswerf Hoogerwaard B.V. office address whilst copies will be send to you free of charge at your first request. In addition these general terms and conditions can be downloaded free of charge from her website: VNSI voorwaarden and from the website of the VNSI: www.vnsi.nl.

Scheepswerf Hoogerwaard B.V. explicitly rejects any and all general terms and conditions of her contractual counter parties, unless she has explicitly agreed in writing to the applicability of such other general terms and conditions of her contractual counter parties.

COVID-19 BIJ SCHEEPSWERF HOOGERWAARD

× Direct advies